Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

darkanes
4369 cafb 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPoranny Poranny
darkanes

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaPicki91 Picki91
darkanes
8974 783e 390
Reposted fromignemferam ignemferam viaPicki91 Picki91
darkanes
9841 aec0 390
Reposted fromblond blond vialily931 lily931
darkanes
Gdy ją przytulam - gdy naprawdę ją przytulam - a zrobiłem to wtedy po raz pierwszy - wtedy tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi; że być może to już nie chodzi o robienie na sobie nawzajem wrażenia, podrywanie się, grę w dominację i uległość, szpanowanie (...) przycisnąłem ją najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— Jakub Żet.
3692 d6a2 390
7631 5ca0 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaWhiltierna Whiltierna

October 11 2017

darkanes
3003 2d3a 390
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird viaKokytos Kokytos
darkanes
darkanes
Reposted fromFlau Flau viaKokytos Kokytos
darkanes
Reposted fromgruetze gruetze viaKokytos Kokytos
9346 597e 390
Reposted fromlafuene lafuene viacherrycokee cherrycokee
darkanes
4841 190a 390
Reposted fromslodziak slodziak viacherrycokee cherrycokee
darkanes
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda
Reposted fromniewychowana niewychowana viacherrycokee cherrycokee
darkanes
Reposted fromshakeme shakeme viacherrycokee cherrycokee
darkanes
2043 9c20 390
Reposted fromsarazation sarazation viaMashe Mashe
darkanes
6393 7bdb 390
Reposted fromnajmilej najmilej viapsycholek psycholek
darkanes
3695 484f 390
Reposted frombethgadar bethgadar viabastinat0r bastinat0r
darkanes
6849 c100 390
darkanes
6846 0eba 390
Reposted bycallas callas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl