Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

darkanes
6669 7979 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaPoranny Poranny

August 19 2018

darkanes
Reposted fromshakeme shakeme viaPicki91 Picki91
darkanes
4252 2954 390
Reposted frompsychedelix psychedelix
darkanes
4087 787f 390
Reposted fromkukka kukka viapsychedelix psychedelix
darkanes
Chodź się napijemy i wymażemy sceny
W których żadne z nas nie chciało grać 
— Kartky
Reposted frommefir mefir viaCannonball Cannonball
0183 2358 390
Reposted fromrisikogruppe risikogruppe viapsychedelix psychedelix
darkanes
4527 8452 390
Reposted frompsychedelix psychedelix

August 18 2018

darkanes
2278 2a6a 390
Reposted fromteijakool teijakool
darkanes
Reposted fromshakeme shakeme viaPicki91 Picki91
darkanes
3985 4ba3 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
darkanes
"(...) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq "Interwencje 2"
Reposted fromhelven helven viaspice-sugar spice-sugar

August 17 2018

I see .. you dressed for Me tonight

Reposted fromamatore amatore

what was that .. about ~teasing~?

Reposted fromamatore amatore
7573 8487 390
Reposted fromamatore amatore
4832 93ec
Reposted fromamatore amatore
darkanes
9536 fbe1 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
darkanes
5281 b346 390
Reposted fromseaweed seaweed viaRoaraAvis RoaraAvis
darkanes

Kochała morze, magnes dla wszystkich wrażliwych dusz. (...) Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.

— Nina George - "Lawendowy pokój"
8533 2a5f 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viaAmericanlover Americanlover
darkanes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl